HOME > 교육센터 > 교육 행사·일정
 
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
- 뇌졸중 건강교실

20
21
22
23
24
25
26
27
- 혈관튼튼 건강교실

28
29
30
31
         
 
대구광역시 중구 동덕로 130 경북대학교병원 권역심뇌혈관질환센터
TEL:053.200.6594 FAX:053.200.6595
Copyright (c) BY 2009. All Rights Reserved.